los jelentése

Los jelentése. Los magyarul. Los magyar fordítás, los jelentése magyarul. A német webszótár felismeri a ragozott formákat és jelzi a német alapszókincs szavait.

los jelentése

los

szabad, mentes vmitől

elszabadult, megszabadult

los jelentése - kifejezések:

der Knopf ist los
leszakadt a gomb
den bin ich los
megszabadultam ettől
los!
rajta!
was ist los?
mi történt? , mi van? , mi a baj?
es ist nichts damit los
nem valami különös , nem túl különös

los jelentése - hasonló szavak:

achtlos gondatlan

arglos ártatlan, jámbor; gyanútlan

ärmellos ujjatlan

atemlos lélekszakadva

ausweglos kilátástalan

bargeldlos készpénzmentes

bedenkenlos lelkiismeretlen

beispiellos egyedülálló; páratlan; példátlan

belanglos jelentéktelen

besitzlos vagyontalan

bewusstlos öntudatlan, ösztönös, nem tudatos; öntudatlan, eszméletlen, ájult

bodenlos feneketlen; arcátlan, pofátlan, szemtelen; földnélküli, nincstelen

brotlos kenyértelen

charakterlos jellemtelen

drahtlos drótnélküli

elternlos apátlan-anyátlan, árva

ereignislos csendes; eseménytelen

erfolglos eredménytelen, sikertelen

ergebnislos eredménytelen

ersatzlos pótlás nélküli

fantasielos fantáziátlan

fehlerlos hibátlan

fensterlos ablak nélküli; ablaktalan

fleischlos húsmentes

folgenlos következmény nélkül

formlos alaktalan, idomtalan, formátlan; kötetlen, közvetlen, fesztelen

fristlos azonnali hatállyal, haladéktalan, határidő nélkül

fruchtlos termés nélküli, gyümölcstelen; eredménytelen; meddő

führerlos vezető nélküli

furchtlos rettenthetetlen

gefahrlos kockázatmentes; veszélytelen

gefühllos érzéketlen

gehörlos süket

geistlos szellemtelen

geräuschlos nesztelen; zajtalan

geruchlos szagtalan

geschmacklos íztelen, ízetlen; ízléstelen

gesetzlos törvénnyel szembehelyezkedő; törvény nélküli

gewaltlos erőszakmentes

gewissenlos lelkiismeretlen

glanzlos fénytelen

glücklos peches; szerencsétlen

gnadenlos könyörtelen

gottlos istentelen

grenzenlos határtalan

grundlos feneketlen; alaptalan

haltlos nem tartható; nincs tartása

harmlos ártalmatlan, ártatlan

heillos reménytelen

heimatlos hazátlan, hontalan

herzlos szívtelen

hirnlos esztelen, ostoba

hüllenlos burkolatlan, csupasz

humorlos humormentes

kampflos harc nélküli

klanglos hangtalan

kommentarlos kommentár nélküli

kompromisslos nem engedő; nem megalkuvó

konkurrenzlos konkurencia nélküli

kopflos fejetlen

körperlos testetlen

kostenlos ingyenes, költségmentes, díjmentes

kraftlos erőtlen; (jog.) hatálytalan, érvénytelen

kritiklos kritikátlan

lautlos hangtalan, nesztelen

lieblos rideg

losgelöst elkülönített; elválasztott

lustlos kedvetlen

machtlos erőtlen, tehetetlen

makellos makulátlan

maßlos mértéktelen, szertelen

mitleidlos irgalmatlan; könyörtelen

mittellos vagyontalan

mühelos könnyed

mutlos bátortalan

nahtlos varrat nélkül

neidlos bőkezű

niveaulos alacsony színvonalú; nívótlan; színvonal nélküli

obdachlos hajléktalan

papierlos papír nélküli

parteilos elfogulatlan; pártatlan; részrehajlatlan; részrehajlás nélküli

pausenlos szüntelen

pietätlos kegyeletlen

planlos tervszerűtlen; céltalan

problemlos problémamentes

rastlos szüntelen, fáradhatatlan; nyughatatlan

ratlos tanácstalan

rechtlos jogtalan, jog nélküli

respektlos tiszteletlen

restlos maradéktalan, teljes

risikolos kockázatmentes

ruchlos elvetemült; szagtalan

rückhaltlos fenntartás nélkül

ruhelos nyugtalan; szünet nélkül

schamlos szemérmetlen

schlaflos álmatlan

schmerzlos fájdalommentes

schmucklos díszítetlen; egyszerű; mesterkéletlen

schnurlos kötél nélküli

schuldlos ártatlan

schutzlos védtelen

schwerelos súlytalan

selbstlos önzetlen

sieglos nyeretlen

sinnlos értelmetlen

skrupellos gátlástalan

spurlos nyomtalan

stellenlos állástalan

stillos stílustalan

stufenlos fokozat nélküli

substanzlos lényeg nélküli; testetlen

tadellos kifogástalan

taktlos tapintatlan

tonlos hangtalan

torlos gól nélküli

treulos hűtlen; hitszegő

trostlos vigasztalan; sivár

uferlos határtalan, végtelen

vaterlos apátlan

verständnislos értetlen, értelmetlen

vorbehaltlos fenntartás nélküli

wahllos válogatás nélkül, vaktában

wehrlos védtelen, tehetetlen

wertlos értéktelen

willenlos tehetetlen, akarat nélküli, gyenge

wortlos szótlan, néma

wunschlos kívánság nélkül

würdelos tekintély nélküli

zahllos számtalan

zahnlos fogatlan

zeitlos időtlen

ziellos céltalan

zinslos kamatmentes

zügellos féktelen, fegyelmezetlen

zusammenhanglos összefüggéstelen

zwanglos fesztelen

zwecklos céltalan, értelmetlen

zweifellos kétségtelen

die Lose (nyj.) anyakoca

der Losentscheid sorsolással való döntés

die Loslösung kibogozás; kiszabadítás

die Losnummer sorsjegyszám

die Lostrommel szerencsekerék; (műsz.) állítható dob

los - jelentések, példamondatok (DWDS):

* Los jelentése, los magyarul a német webszótárban. A német szótár segítséget nyújt az összetett német szavak szótárazásához.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.